Privatumo politika

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Uždaroji akcinė bendrovė „RIVONA“ vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
- asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
- asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
- asmens duomenys nuolat atnaujinami;
- asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
- asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

1. SĄVOKOS

1.1. Duomenų valdytojasUždaroji akcinė bendrovė „RIVONA“  (toliau – Įmonė), juridinio asmens kodas 110512039, adresas Savanorių pr. 176, Vilnius.

1.2. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įmonė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą. Įmonė užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

1.3. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.

1.4. Asmens duomenų tvarkymas — bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

1.5. Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

2.1. Pateikdamas Duomenų subjektas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus Duomenų subjektui ir teikdama paslaugas, kurių Duomenų subjektas tikisi. Asmens duomenis Įmonė tvarko šiais tikslais:

 

 

2.1.1. Slapukai

Naršant interneto svetainėje, Įmonė automatiškai, pasitelkdama slapukus, renka ir tvarko tam tikrus techninius Interneto svetainės lankytojų duomenis. Įmonė gali tvarkyti IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai Duomenų subjektas juos suteikia. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba sutikimo pagrindu.

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kuriuos interneto naršyklė patalpina Duomenų subjekto įrenginyje apsilankant Interneto svetainėje. Slapukais siekiame užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą, kad svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Duomenų subjekto poreikius.

2.1.2. Užklausos ir skundai

Įmonė tvarko Duomenų subjekto duomenis — vardą, pavardę, el. pašto adresą, dalyką ir Duomenų subjekto paklausimo tekstą, kitus Įmonei atsiunčiamus duomenis ir informaciją tvarko ir tais atvejais, kai Duomenų subjektas su Įmone susisiekia bendruoju elektroniniu paštu, pateikia užklausą, užduoda klausimus ir pateikia bet kokią kitokią informaciją Įmonės interneto svetainėje.

Įmonė Duomenų subjekto duomenis šiais atvejais tvarko siekdama administruoti užklausas ir skundus, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, saugodami ir gindami savo teises ir teisėtus interesus. Savo duomenis Duomenų subjektas pateikia sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas aktyviais veiksmais.

2.1.3. Konkursai ir žaidimai

Kiekvienu konkurso ar žaidimo organizavimo atveju atskirose taisyklėse Įmonė nurodo, kokių duomenų reikia norint jame dalyvauti. Dalyvauti vykdomuose konkursuose ar žaidimuose, ir teikti atitinkamus duomenis, ar ne, pasirenka Duomenų subjektas.

Dažniausiai Įmonė tvarko šiuos Duomenų subjekto duomenis — vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gimimo data ir bet kokie kiti Duomenų subjekto pateikti asmens duomenys – pagal konkurso ar žaidimo poreikius.

2.1.4. Vaizdo stebėjimas

Įmonės darbuotojų, kitų Duomenų subjektų, transporto priemonių turto saugumo užtikrinimo tikslu yra vykdomas vaizdo stebėjimas. Šiuo tikslu Įmonė renka šiuos duomenis — vaizdo atvaizdas. Vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų Duomenų subjektą. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą Duomenų subjektas informuojamas informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir Įmonės rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose Duomenų subjektas tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos.

Vaizdo duomenų gavėjai yra Įmonės pasitelkti duomenų tvarkytojai, t. y. įmonės, teikiančios saugos paslaugas, aptarnaujančios vaizdo stebėjimo įrangą bei administruojančios automobilių stovėjimo aikštelę. Vaizdo duomenys kitiems duomenų gavėjams gali būti teikiami tik esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams.


Vaizdo duomenys yra įrašomi ir įprastai saugomi iki 30 dienų. Duomenų saugojimo konkretus terminas priklauso nuo vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose įrašomų vaizdo duomenų kiekio. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui asmens duomenys yra sunaikinami automatiniu būdu, juos ištrinant iš vaizdo įrašymo įrenginių, o į atsilaisvinusią vietą įrašomas naujausias vaizdo srautas.

2.1.5. Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti Duomenų subjekto asmens duomenis, kai Duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

3. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

3.1. Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos Duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti tik tiems duomenų gavėjams, kurie teikia su klientų administravimu susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti interneto svetainių kūrėjai ir administratoriai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai ir administratoriai ir t.t. Duomenų gavėjai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Taip pat duomenų gavėjai privalo užtikrinti Duomenų subjektų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus. Atitinkamai, Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų gavėjus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų gavimas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Duomenų subjekto teisių apsauga.

3.2. Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Duomenų subjekto teisių apsauga.

3.3. Įmonė taip pat gali teikti Klientų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

3.4. Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

4. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

4.1. Duomenų subjekto duomenys saugomi ne ilgiau nei 1 metus nuo paskutinio teikimo dienos.

4.2. Kiti duomenys taip pat saugojami Privatumo politikoje nurodytais terminais.

5. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

5.1. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su jo tvarkomais duomenimis, tvarkymo tikslais, saugojimo laikotarpiu, savo teisėmis, informacija ar naudojamas automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą bei jo loginį pagrindimą.

 

5.2. Reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis.

5.3. Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.

5.4. Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.

5.5. Reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

5.6. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.

5.7. Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą.

5.8. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo.

5.9. Įmonė privalo sudaryti sąlygas Duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, Duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

6. DUOMENŲ SAUGUMAS

6.1. Įmonė, įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.

6.2. Įmonė rekomenduoja lankytojams papildomai laikytis minimalių asmens duomenų apsaugos užtikrinimo priemonių:

6.2.1. nesilankyti įtartinose interneto svetainėse, neatidarinėti neaiškios kilmės nuorodų;

6.2.2. atnaujinti savo programinę įrangą ir pasirūpinti antivirusine apsauga.

7. INFORMACIJA DĖL FILMAVIMO IR FOTOGRAFAVIMO RENGINIŲ METU

7.1. Įmonė informuoja, kad įvairūs renginiai prekybos ir pramogų centro „Tilžė“ erdvėse gali būti fotografuojami ir / ar filmuojami, todėl jų lankytojai gali būti užfiksuoti. Užfiksuoti vaizdai gali būti panaudoti interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose ar kitaip viešai paskelbiami reklamos, rinkodaros, viešinimo ir susijusiais tikslais Įmonės pasirinktu būdu ir forma.

7.2. Įmonė tokius lankytojų vaizdo duomenis tvarko sutikimo pagrindu. Dalyvaudami filmuojamame ar fotografuojamame renginyje Duomenų subjektas sutinka, kad jo atvaizdas būtų užfiksuotas ir Įmonės naudojamas šiame pranešime nurodytais būdais bei tvarka. Duotą sutikimą Duomenų subjektas gali atšaukti informavęs apie tai el. paštu tilze@norfa.lt.

7.3. Įmonė užtikrina, kad Duomenų subjekto asmens duomenys bus naudojami užtikrinant būtinas saugumo priemones.

7.4. Vaizdo duomenis Įmonė tvarkys metus nuo užfiksavimo dienos arba iki Duomenų subjekto sutikimo atšaukimo. Tokie asmens duomenys tam tikrais atvejais gali būti saugomi ir ilgesnį laikotarpį, jeigu tai yra būtina Įmonės teisių ir teisėtų interesų gynybai bei teisės aktuose numatytais kitais atvejais.

7.5. Vaizdo duomenims užfiksuoti ar apdoroti Įmonė gali pasitelkti kitus asmenis, kuriems duomenys gali būti perduodami.

8. DĖL DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO GALIMA KREIPTIS:

8.1. Teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: tilze@norfa.lt.

8.1.1. raštu – Tilžės g. 225, LT-76200, Šiauliai.

8.2. Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įmonė gavusi duomenų subjekto raštišką prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.

8.3. Nepavykus sprendimo rasti kartu, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

9. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ

9.1. Informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią Duomenų subjekto informaciją.

9.2. Pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto rašytiniam prašymui, Įmonė galėtų identifikuoti Duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti Duomenų subjektą). Tai reikalinga Duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie Duomenų subjektą būtų pateikta tik Duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Duomenų subjektas, perduodant Įmonei asmens duomenis, sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

10.2. Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Įmonė turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje https://www.siauliutilze.lt.   

10.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės svetainės https://www.siauliutilze.lt sistemoje.